கிளிநொச்சி, மன்னார் உள்பட 9 பொலிஸ் அதிகாரிகளுக்கு இடமாற்றம்

0

கிளிநொச்சி மற்றும் மன்னார் உள்பட 9 பொலிஸ் பொறுப்பதிகாரிகளுக்கு தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் அனுமதிக்கமைய இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கிளிநொச்சி பொலிஸ் தலைமையக பொறுப்பதிகாரி பிரதான பொலிஸ் பரிசோதகர் எஸ். புஸ்பகுமார, மன்னார் பொலிஸ் தலைமையக பொறுப்பதிகாரியாகவும் மன்னார் பொலிஸ் தலைமையகத்தின் பொறுப்பதிகாரி பிரதான பொலிஸ் பரிசோதகர் ஆர்.எம்.ஆர் ரத்னாயக்க, அநுராதபுரம் பொலிஸ் தலைமையகப் பொறுப்பதிகாரியாகவும் இடமாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

அநுராதபுரம் பொலிஸ் தலைமையகத்தின் பொறுப்பதிகாரி பிரதான பொலிஸ் பரிசோதகர் ஈ.எம்.எஸ். மஹாநாம கண்டி பொலிஸ் தலைமையகப் பொறுப்பதிகாரியாக இடமாற்றப்பட்டுள்ளார்.

மனித வள பதில் பொறுப்பதிகாரி பிரதான பொலிஸ் பரிசோதகர் எம்.எம்.ஐ. ஜனக, சிறுவர் மற்றும் பெண்கள் பிரிவின் பொறுப்பதிகாரியாக இடமாற்றப்பட்டுள்ளார்.

மனித வள முகாமையாளர் பிரிவிலிருந்து பிரதான பொலிஸ் பரிசோதகர் எஸ்.எஸ்.பீ. மடக்கும்பர, மனித வள பதில் முகாமையாளராகவும் கஹவத்த பொலிஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி ஓ. வீ. ஆர்.பீ. ஒலுகல இரத்தினபுரி பொலிஸ் தலைமையகப் பொறுப்பதிகாரியாகவும் இடமாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

பொலிஸ் தலைமையக குற்றவிசாரணைப் பிரிவின் பிரதான பொலிஸ் பரிசோதகர் கே. ஏ.பி பெரேரா பதில் பொறுப்பதிகாரியாக கஹவத்தைக்கு இடமாற்றப்பட்டுள்ளார்.

கொழும்பு வடக்கு பிரிவின் பிரதான பொலிஸ் பரிசோதகர் எம்.டீ.ஏ. ஜயந்த, வெல்லம்பிட்டிய பொலிஸ் நிலையத்தில் பதில் பொறுப்பதிகாரியாகவும் மேல் மாகாண வடக்கு போக்குவரத்து பொலிஸ் பொறுப்பதிகாரி ஆர்.ஏ.எஸ். பெரேரா தெமட்டகொட பொலிஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரியாகவும் இடமாற்றப்பட்டுள்ளனர்.